MENÜ

Fizetés és szállítás

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni utánvétes rendelés esetén. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Csomagjainkat minden esetben értékbiztosítva küldjük!

Csomagküldési díjak:

A csomag díjak méret és súly alapján kerülnek megállapításra.
A megrendelt árut az DHL futárszolgálatával küldjük Önnek.

Fizetési lehetőségek

A vevő a következő fizetési lehetőségek közül választhat:

1. Előre utalás: a DentalMode Kft. bankszámlájára teljesítendő a megrendelés összege
2. Utánvét: a csomag kézhezvételekor fizetendő a megrendelés összege
3. Átutalásos: a csomag kézhezvételét követően átutalásos számla alapján.*
            * az átutalásos számla mindenkori kiállítási jogát a Dentalmode Kft. fenntartja.


Szállítási határidő

A szállítási határidő minden 16:00-ig leadott rendelés esetén 1-2 munkanap, ha nincs feltüntetve másként. A 16:00 óra utáni rendeléseket csak másnap tudjuk feldolgozni, ezért a szállítás ebben az esetben 2-3 munkanap. Abban az esetben ha valamely árucikkünket kiárusítottuk és jelen pillanatban nincs raktáron, erről Önt e-mailben vagy telefonon értesítjük. 

Szállítási korlát

A szállítási méretet meghaladó és a készülék helyszíni beüzemelését betanítását igénylő termékek.


Sikertelen kiszállítás

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő hibájából meghiúsul, a kiszállítás a nem lemondott megrendelések újraküldésének a költsége a Vevőt terheli. Ezen költség (a tényleges kiszállítási költség) a Vevő felé kiszámlázásra kerül. Újraküldés esetén ezek után a terméket csakis előreutalással áll módunkban küldeni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a futárszolgálat nem jogosult a termék kicsomagolását elvégezni az utánvét kifizetését megelőzően és utána sem köteles jegyzőkönyvet felvenni, amennyiben hiányosnak tartja a csomagot, a kibontást követően. Amennyiben a csomagot hiányosan kapta meg, úgy telefonon vagy e-mailben értesítsen bennünket. Sérült csomagot ne vegye át! Ebben az esetben jelezze a futárnál, hogy a csomagot a sérülés miatt nem veszi át.

Panaszkezelési lehetőségek

Panaszaival fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz a következő elérhetőségeken:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54/C
Telefon: + 36 20 9 464 350
Email: info@dentalmode.hu

Békéltető testület

Békétető testület a vállalkozás székhelye szerint: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Békéltető testület címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Békéltető testület telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Békéltető testület email címe: bekelteto@szabkam.hu


Visszalépés a megrendeléstől

Minden bejegyzett megrendeléstől mindkét fél a megrendelést követő 24 órában (1 munkanap) telefonon vagy e-mailen keresztül visszaléphet. Az ilyen visszalépést kérjük az info@dentalmode.hu címre küldeni.

Vásárlástól való elállás joga

A vevő a termék átvételét követő tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól és az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszajuttatni a terméket a távollévők között kötött szerződésekről szóló 19/2014. (IV.29.) Kormányrendelet szerint. Az eladó pedig köteles az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni a termék árát és kiszállítási díját (a kiszállítás díját csak abban az esetben térítjük vissza, ha a vevő a legolcsóbb módot választotta) A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a romlandó termékek, illetve az előre csomagolt esetében, ha kibontotta azokat.

A vevő elállása esetén eladó az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. Az eladó kizárólag használatba nem vett, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat ezen pont alapján.

Amennyiben a vásárló egy korrekt módon teljesített rendelést nem veszi át és a futárszolgálat a dentalmode.hu internetes üzlet költségén visszahozza a csomagot, akkor fenntartjuk a jogot, hogy a vevőt a jövőben csak csekken történő előzetes fizetés vagy előreutalás esetén szolgáljuk ki!

Termékszavatosság, kellékszavatosság, garancia

A www.dentalmode.hu internetes üzlet, vagy beszállítóink, a gyártók és az importőrök az eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállalnak. Az ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a DentalMode Kft- hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DentalMode Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A jótállás esetében a vállalkozás a polgári törvénykönyv rendelkezéseit tartja szem előtt.

Cégnév: DentalMode Kft. 
Cégjegyzékszám: 15-09-896720
Adószám: 11245748-2-41
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314/C
Üzlet: 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54/C
Ügyvezető: Makai Attila
Telefonszám: 06-20-9464-350
Email: info@dentalmode.hu


Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben köteles kicserélni, ha azok bizonyítottan hibásak.
Garanciális ügyintézésre visszaküldött termékeket kizárólag blokkal vagy számlával együtt fogadunk, továbbá szükséges a vitatott probléma részletes leírására is!
Ezek nélkül sajnos nem tudjuk az ügyintézést lefolytatni. (Garanciális problémával rendelkező termékek postacíme: 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54/C DentalMode Kft.


Széchenyi Terv Plusz EU